کلمات و عبارات

... بالغ بر مجموع صرفه جویی ... دسته ...
... بر اساس مداوم / به طور منظم ... افتخار به عنوان ...
... حداکثر تا اطمینان حاصل شود / بهینه ... اجرا ...
انجام ... بهبود ...
عمل به عنوان رابط برای / بین ... مسئول ...
عمل / عمل به عنوان ... در ابتدا به کار ...
ماهر در ... آغاز ...
اداره ... نوآوری منجر به ...
توصیه ... نصب ...
تجزیه و تحلیل / ارزیابی ... آموزش ...
مرتب ... کلام در ...
قلمرو اختصاص داده متشکل از ... تعامل با ...
اختصاص یافته به ... بررسی ...
کمک با ... دانش / تجربه به عنوان ...
بودجه ... حفظ ...
انجام ... مدیریت ...
مشورت ... بیش از [] سال تجربه ...
قرارداد / واگذار شده ... مذاکره ...
هماهنگ ... سازمان ...
مشاوره ... انجام ...
واگذار ... برنامه ریزی ...
تحویل داده شده ... ارائه شده ...
نشان داده ... مهارت / صالح در ...
طراحی و توسعه ... ارتقا به / از ...
مستقیم / غیر مستقیم کنترل ... پیشینه ثابت در ...
کارگردان ... ارائه کمک های فنی ...
پیش نویس ... دریافت کننده ...
ویرایش شده... توصیه های پذیرفته شده ...
مهندسی ... توصیه می شود ...
ایجاد ... باقی مانده به عنوان ...
ارزیابی ... به طور مستقیم به گزارش ...
تجربه درگیر / شامل ... در نتیجه ی چیزی ...
با تجربه در تمام ابعاد / فاز ... پاسخگویی سهمیه فروش ...
مهارت های تخصص ... خدمت / عمل جراحی به عنوان ...
آموزش گسترده / دخالت ... تخصص در ...
آشنایی با ... موفق در / در ...
فرموله شده ... به طور موقت به اختصاص ...
جمع آوری ... از نزدیک با کار ...

همچنین اضافی را بررسی کنید اقدام کلمات و عبارات.

شما نمیتوانید جستجوی کار شما در حال حاضر اجرا شود، اما زمانی که شما در پیدا کردن برخی از مشاغل مناسب شما باید بلافاصله با فعلی خود را اعمال می شود CV یا رزومه کاری و نامه.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV, قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

اکثر استخدامکنندگان انتظار دارند که همراه با رزومه یا CV خود نامه ارسال کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر با مشکلات خود مشکل دارید نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

سایر کلمات کلیدی و عبارات اطلاعات

در حال حاضر به نهایی کردن کلمات کلیدی و عبارات، اگر شما نامه و ادامه آماده هستند، شما ممکن است آنها را از طریق ایمیل جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی انجام است و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشید با ما کلمات کلیدی و عبارات.